ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Профил на купувача

„Специализиран превоз на ученици до ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“

 

 

Дата на публикуване

Предмет на поръчката: 

 

„Специализиран превоз на ученици до ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“

27.11.2018 г.

Номер на обявата:

 

4

27.11.2018 г.

Уникален номер  на процедурата по ЗОП:

9083565

27.11.2018 г.

Вид на процедурата:

Събиране на оферти с обява

 

 

Обява:

 

Обява

 

Приложения към документацията (образци):

Образци

Указания

 

 

Дата на публикуване в АОП:

27.11.2018 г.

 

Краен срок за изтегляне на документацията за участие:

04.12.2018г.

 

Крайни дата и час за подаване на оферти:

04.12.2018г.; 16,00 часа

 

Дата, час и място на отваряне на офертите:

05.12.2018 г.; 12,00 часа в сградата на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“, находяща се в гр. Раднево, на ул. „Георги Димитров“ № 39

 

Други документи:

 Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти

 10.12.2018 г.

Договор:

 

Договор

 14.12.2018 г.

Плащане: