ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Информация за доставчици на социални услуги за деца

Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа (ЦОП) е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадането от училище, деиституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа.

Основни направления и дейности: В ЦОП се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск; мобилна работа.

Предоставянето на социални услуги цели оказване на комплексна подкрепа на децата в риск и техните семейства. Подкрепата се осъществява чрез прилагане на индивидуални и групови подходи и техники, с цел разширяване на социалните умения и превенция на социалното изключване. Услугата разполага със специалисти - социални работници, психолог, педагог, логопед и др.

Адрес в гр. Раднево: ул. "Димитър Благоев"№7, ет.2 (старата част на битов комбинат)

Телефони за контакт: 0417/ 6 30 70; 0417/ 6 30 11

Работно време: 08,00 - 12,00; 13,00 - 17,00

Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е форма на почасова подкрепа на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости.

Основни направления и дейности: В ЦСРИ се предоставят дейности улесняващи социалното включване за придобиване на умения за общуване и работа в група; придружаване и подкрепа в организиране на свободното време; професионално ориентиране и подкрепа за формиране на трудови навици;рехабилитация и терапия - двигателна, логопедична, психологическа подкрепа и консултиране, арт-терапия и трудо-терапия; мобилна работа.

В ЦСРИ с потребителите работят социални работници, логопед, психолог, медицински специалист, рехабилитатори и др.

 

Адрес в гр. Раднево: ул. "Минчо Стоянов"№7

 

Телефони за контакт: 0417/ 8 31 09; 0417/ 8 21 09

 

Работно време: 08,00 - 16,30

 

 Национална телефонна линия за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца с номер 116 111 е с национално покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Тя функционира 24 часа в денонощието. линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца. Екип от специално подготвени консултанти поемат обажданията на линията денонощно, като предоставят за обаждащите се помощ, осигурявайки емоционална подкрепа, пространство за споделяне на тежки емоции и преживявания, кризисна интервенция, информация за налични ресурси и начини за справяне с различни проблеми.