ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Правилници, планове и програми

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Годишен план

Стратегия за развитие на ПГ "Св. Иван Рилски" за периода от 2023 до 2028 година

План за действие към стратегия за развитие на ПГ "Св. Иван Рилски" за периода от 2023 до 2028 година

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Училищна програма за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества


 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Годишен план

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за вътрешния ред

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

План за действие на мерките по Стратегията за развитие

План за работата на педагогическия съвет

План за работа на ПГ "Св. Иван Рилски" в условия на COVID-19

Мерки за преодоляване дефицитите от ОРЕС

Правила за отпускане на стипендии

План за дейността на МО на класните ръководители

План за дейността на МО на учителите по общообразователна подготовка

План за дейността на МО на учителите по професионална подготовка

План за квалификация на педагогическите специалисти

Правила за участие на персонала в квалификационната дейност

План за повишаване на качеството на образование

Мерки за подобряване на качеството на учебно-възпитателния процес и ефективна преподавателска дейност

Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците

План за сигурност при противодействие на тероризма

План за действие за безопасност на движението по пътищата

План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

Училищна програма за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

План за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

План за противодействие на училищния тормоз

Училищен спортен календар

Декларация за работното време на директора

Механизъм за делигиране на правомощия и отговорности

 


 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Правилник за дейността на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

Годишен план на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

План за действие на мерките по стратегията за развитие на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

План за дейността на Педагогическия съвет

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Мерки за подобряване на качеството на учебно-възпитателния процес и ефективна преподавателска дейност

Училищна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

План за работа в условия на COVID-19

Механизъм за делегиране на правомощия и отговорности

План за действие за безопасност на движението по пътищата

План за сигурност при противодействие на тероризма

План за дейността на УКБППМН

План за повишаване качеството на образование

Правила за използване на електронен дневник

Училищен спортен календар

План за дейността на МО на класните ръководители

План за дейността на МО на учителите по общообразователна подготовка

План за дейността на МО на учителите по професионална подготовка

Етичен кодекс на училищната общност

Декларация за работното време на директора

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците

План за противодействие на училищния тормоз

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност

План за квалификационна дейност

Мерки за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда

 


 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

План за действие на мерките по стратегията за развитие на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

Правилник за дейността на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

Годишен план за дейността на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

План за квалификация на педагогическите специалисти

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност

План за дейността на Педагогическия съвет

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Мерки за подобряване на качеството на учебно-възпитателния процес и ефективна преподавателска дейност

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

План за работа на МО на учителите по общообразователна подготовка

План за работа на МО на учителите по професионална подготовка

План за работа на МО на класните ръководители

План за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

План за работа на училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците

План за работа в условия на COVID-19

План за сигурност при противодействие на тероризма

Програма за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правила за използване на електронен дневник

Училищен спортен календар