ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Правилници, планове и програми

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

План за действие на мерките по стратегията за развитие на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

Правилник за дейността на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

Годишен план за дейността на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

План за квалификация на педагогическите специалисти

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност

План за дейността на Педагогическия съвет

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Мерки за подобряване на качеството на учебно-възпитателния процес и ефективна преподавателска дейност

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

План за работа на МО на учителите по общообразователна подготовка

План за работа на МО на учителите по професионална подготовка

План за работа на МО на класните ръководители

План за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

План за работа на училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците

План за работа в условия на COVID-19

План за сигурност при противодействие на тероризма

Програма за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правила за използване на електронен дневник

Училищен спортен календар