ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Профил на купувача

Публична покана „Ремонт на отоплителна инсталация”

 

   

Дата на публикуване:

Предмет на поръчката:   "Ремонт на отоплителна инсталация на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево
03.12.2014г. 
Номер на поръчката: 3/03.12.2014г.       
Уникален номер  на процедурата по ЗОП:  9036974 03.12.2014г. 
Вид на процедурата: Публична покана по реда на чл. 101а от ЗОП  
Публична покана: Публична покана 03.12.2014г. 
Документация за участие: Документация 03.12.2014г. 
Приложения към документацията (образци): Документи - ПРИЛОЖЕНИЯ
03.12.2014г. 
Дата на публикуване в АОП:  03.12.2014г.  
Краен срок за изтегляне на документацията за участие:  12.12.2014г.  
Крайни дата и час за подаване на оферти:  12.12.2014г. - 16.00 часа  
Дата, час и място на отваряне на офертите:  13.12.2014г. - 10.00ч., гр. Раднево, ПГ "Св. Иван Рилски", дирекция  
Други документи:  Протокол от отваряне на офертите  13.12.2014г.
Договор:  Договор с приложения  22.12.2014г.
Плащане:  На 16.12.2014г. на основание чл.3 от договора е платена сума в размер на 64 213,98 лв.(шестдесет и четири хиляди двеста и тринадесет лева и деветдесет и осем стотинки). Същата е обезпечена с банкова гаранция.