ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Профил на купувача

Публична покана "Ремонт на покрив"

 

   

Дата на публикуване:

Предмет на поръчката:  Ремонт на покрив на Професионална гимназия „Св. Иван Рилски” – гр. Раднево”  27.11.2014 г.
Номер на поръчката: 2/27.11.2014       
Уникален номер  на процедурата по ЗОП: 9036770 27.11.2014 г.
Вид на процедурата: Публична покана по реда на чл. 101а от ЗОП  
Публична покана: Публична покана 27.11.2014 г.
Документация за участие: Документация 27.11.2014 г.
Приложения към документацията (образци): Документи - ПРИЛОЖЕНИЯ
27.11.2014 г.
Дата на публикуване в АОП: 27.11.2014 г.  
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 08.12.2014 г.  
Крайни дата и час за подаване на оферти: 09.12.2014 г. до 12.00 часа  
Дата, час и място на отваряне на офертите: 09.12.2014 г. в 14.00 часа в Дирекцията на училището   
Други документи: Протокол от отваряне на офертите  09.12.2014г.
Договор:  Договор с приложения

 13.12.2014г.

Плащане:  На 16.12.2014г. на основание чл.3 от договора е платена сума в размер на 35 926,96 ( тридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и шест лева и 96 ст.) лв. Същата е обезпечена с банкова гаранция.