ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОЕКТ

BG05M2OP001-2.014-0001

 

 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.

Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение (ПОО) и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи.

Специфичните цели на проекта са:

1.Повишаване на броя на учениците в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионална подготовка, и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда;

2. Повишаване на дела на завършилите професионално образование, които са започнали работа, свързана с образованието им, в първата година след завършването;

3. Подобряване на връзката „ученик – училище – родител – работодател“ и популяризиране на дуалната система на обучение.

Целевите групи по проекта са:

1.Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка;

2.Учители по професионална подготовка в училища от системата на професионалното образование и обучение, както и учители-методици;

3.Наставници – представители на партниращите предприятия;

4.Родители.

Дейности по проекта са:

Дейност 1 Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение:

Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение;

Поддейност 1.2. Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства;

Поддейност 1.3. Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище.

Дейност 2Дейности в подкрепа на образователната система

Дейностите включват разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, изготвяне на инструментариум за оценка на работното място.

Дейност 3 Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение:

Поддейност 3.1. Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие;

Поддейност 3.2. Провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас на първи гимназиален етап.

Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите:

Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения;

Поддейност 4.2. Осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията;

Поддейност 4.3. Информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия.

Дейност 5 Дейности в подкрепа на родителите

Дейностите включват работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" и популяризиране на дуалната система на обучение.

Професионална гимназия "Св. Иван Рилски", гр. Раднево се включва в проекта с 65 ученика дуална система на обучение (обучение чрез работа) по специалности:

- Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителстовото - VIII и X клас;

- Ръководител движение - VIII клас;

- Локомотиви и вагони - VIII клас.

Сформирани са и извършват обучение 4 групи от по 10 ученика от X клас - 2 групи занимания по професионална подготовка и 2 групи занимания по чужд език - немски език.

Закупено е оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства.

          

         

 

 

ПОКАНА

Във връзка с дейност 2 "Дейности в подкрепа на образователната система" по Проект BG05М2ОР001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

ОБЯВЯВАМ

Подбор на външни експерти за участие в разработване на учебна документация и на Национална изпитна програма за направление Машиностроене, металообработване и металургия, професия Машинен техник, специалност Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството.

Изисквания към кандидатите:

- Минимум 3 години педагогически опит или минимум една година практически опит в професионалната област;

- Опит в изготвянето на държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, учебни планове или типови учебни планове за професионално образование и обучение, учебни програми по професионална подготовка, национални изпитни програми;

- участие по проекти в сферата на професионалното образование и обучение;

- умения за работа с компютър и електронна комуникация.

Документи, които следва да бъдат представени - автобиография /европейски формат/.

Кандидатите подават документите си в канцеларията на ПГ "Св.Иван Рилски", гр.Раднево или на емейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 16,00 часа на 27.07.2021г.