ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОЕКТ

BG05M2OP001-2.014-0001

 

 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.

Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение (ПОО) и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи.

Специфичните цели на проекта са:

1.Повишаване на броя на учениците в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионална подготовка, и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда;

2. Повишаване на дела на завършилите професионално образование, които са започнали работа, свързана с образованието им, в първата година след завършването;

3. Подобряване на връзката „ученик – училище – родител – работодател“ и популяризиране на дуалната система на обучение.

Целевите групи по проекта са:

1.Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка;

2.Учители по професионална подготовка в училища от системата на професионалното образование и обучение, както и учители-методици;

3.Наставници – представители на партниращите предприятия;

4.Родители.

Дейности по проекта са:

Дейност 1 Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение:

Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение;

 • в периода от 08.10.2021 г. до 10.10.2021 г. е проведено обучение на учители професионална подготовка по тема "Нови методи за обучение";
 • в периода от 14.10.2021 г. до 17.10.2021 г. е проведено обучение на учители професионална подготовка по тема Нови методи за оценяване";
 • в периода от 13.05.2022 г. до 15.05.2022 г. е проведено обучение на учители професионална подготовка по тема "Нови техники и технологии".

Поддейност 1.2. Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства;

За изпълнение целите на проекта са закупени:

 • заваръчни апарати;
 • струг;
 • измервателни инструменти;
 • лични предпазни средства;
 • работно облекло.

Поддейност 1.3. Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище.

За изпълнение целите на проекта са закупени:

 • немско-български политехнически речници;
 • софтуер за създаване и симулиране на електронни, електрически, пневматични и хидравлични схеми;
 • интерактивни средства/учебни макети/ - помпа за високо налягане, компресор тип ROOTS, 4х4 трансмисия с 3-степенна автоматична скоростна кутия, усилвател на волан, карданен вал с два вида връзки, задна ос.

Дейност 2Дейности в подкрепа на образователната система

Дейностите включват разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, изготвяне на инструментариум за оценка на работното място.

 • Разработена Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация за спец. код 5210120 "Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството" от професия код "Машинен техник" от професионално направление код 521 "Машиностроене, металообработване и металургия".

Дейност 3 Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение:

Поддейност 3.1. Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие;

 • проведено пробно стажуване на дата 01.09.2021 г. в партниращо предприятие "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД - VIIIа клас, спец. "Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството";
 • проведено пробно стажуване на дата 02.09.2021 г. в партниращо предприятие "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД - VIIIб клас, спец. "Ръководител движение"; VIIIв клас, спец. "Локомотиви и вагони";
 • проведено пробно стажуване на дата 03.09.2021 г. в партниращо предприятие "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД - Xа 
 • проведено пробно стажуване на дата 06.04.2022 г. в партниращо предприятие "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД - VIIIб клас, спец. "Ръководител движение"; VIIIв клас, спец. "Локомотиви и вагони";
 • проведено пробно стажуване на дата 07.04.2022 г. в партниращо предприятие "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД - IXб клас, спец. "Ръководител движение"; IXв клас, спец. "Локомотиви и вагони";
 • проведено пробно стажуване на дата 08.04.2022 г. в партниращо предприятие "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД - IXа клас, спец. "Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството".

Поддейност 3.2. Провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас на първи гимназиален етап.

 • две групи допълнителни занимания по професионална подготовка;
 • две групи допълнителни занимания по чужд език.

Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите:

Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения;

 • в периода от 26.05.2021г. до 28.05.2021г. проведено обучение на наставници;
 • в периода от 02.06.2021г. до 04.06.2021г. проведено обучение на наставници.

Поддейност 4.2. Осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията;

Поддейност 4.3. Информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия.

Дейност 5 Дейности в подкрепа на родителите

Дейностите включват работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" и популяризиране на дуалната система на обучение.

Професионална гимназия "Св. Иван Рилски", гр. Раднево се включва в проекта с 65 ученика дуална система на обучение (обучение чрез работа) по специалности:

- Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителстовото - VIII и X клас;

- Ръководител движение - VIII клас;

- Локомотиви и вагони - VIII клас.

Сформирани са и извършват обучение 4 групи от по 10 ученика от X клас - 2 групи занимания по професионална подготовка и 2 групи занимания по чужд език - немски език.

Закупено е оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства.

          

         

 

 

ПОКАНА

Във връзка с дейност 2 "Дейности в подкрепа на образователната система" по Проект BG05М2ОР001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

ОБЯВЯВАМ

Подбор на външни експерти за участие в разработване на учебна документация и на Национална изпитна програма за направление Машиностроене, металообработване и металургия, професия Машинен техник, специалност Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството.

Изисквания към кандидатите:

- Минимум 3 години педагогически опит или минимум една година практически опит в професионалната област;

- Опит в изготвянето на държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, учебни планове или типови учебни планове за професионално образование и обучение, учебни програми по професионална подготовка, национални изпитни програми;

- участие по проекти в сферата на професионалното образование и обучение;

- умения за работа с компютър и електронна комуникация.

Документи, които следва да бъдат представени - автобиография /европейски формат/.

Кандидатите подават документите си в канцеларията на ПГ "Св.Иван Рилски", гр.Раднево или на емейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 16,00 часа на 27.07.2021г. 

 

ПОКАНА

Във връзка с дейност 2 "Дейности в подкрепа на образователната система" по Проект BG05М2ОР001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

ОБЯВЯВАМ

Подбор на външни експерти за участие в разработване на учебна документация и на Национална изпитна програма за направление Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми, професия Минен техник, специалност Добивни и строителни минни технологии.

Изисквания към кандидатите: 

- Минимум 3 години педагогически опит или минимум една година практически опит в професионалната област;

- Опит в изготвянето на държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, учебни планове или типови учебни планове за професионално образование и обучение, учебни програми по професионална подготовка, национални изпитни програми;

- участие по проекти в сферата на професионалното образование и обучение;

- умения за работа с компютър и електронна комуникация.

Документи, които следва да бъдат представени - автобиография /европейски формат/.

Кандидатите подават документите си в канцеларията на ПГ "Св.Иван Рилски", гр.Раднево или на емейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 16,00 часа на 17.03.2023г.