ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Специалности - прием

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Св. Иван Рилски“  гр. Раднево

 

 

ПРИЕМ

 

след 7 клас 2020 /2021

 

                                                                                                           

 

    МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

И СТРОИТЕЛСТВОТО - дуална форма на обучение

 

    Учениците завършили тази специалност могат да извършват следните дейности – монтаж и инсталиране на машини и съоръжения в промишлеността; техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения; организация и ремонт на машини и съоръжения.

   Обучение - 5 години, квалификационна степен-трета, професия-"Машинен техник".

   Документите, които ще получат след успешно положени ДЗИ и ДКИ изпити са:

  • диплома за средно образование ;
  • свидетелство за професионална квалификация

                                       

 

ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ - дневна и дуална форма на обучение

 

   Учениците завършили тази специалност могат да извършват следните дейности - извършва диагностика, техническо обслужване и ремонт на  локомотиви и вагони; демонтира и монтира агрегати, възли и части от локомотиви и вагони ; извършва експлоатационен преглед на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони.

   Обучение - 5 години, квалификационна степен-трета, професия-"Техник по железопътна техника".  

   Документите които ще получат след успешно положени ДЗИ и ДКИ изпити са:

  • диплома за средно образование ;
  • свидетелство за професионална квалификация

   

 

РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ - дневна и дуална форма на обучение

 

    Учениците завършили тази специалност могат да извършват следните дейности - подготвя маршрутите за безопасно преминаване, изпращане или пропускане на влаковете; осигурява безопасно движение на влакове; организира, ръководи, координира и контролира работата, свързана с движението на влаковете и маневрената дейност.

    Обучение - 5 години, квалификационна степен-трета, професия-"Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура".

    Документите които ще получат след успешно положени ДЗИ и ДКИ изпити са:

  • диплома за средно образование ;
  • свидетелство за професионална квалификация ;
  • правоспособност за управление на моторно превозно средство категория В.

 

 

Необходими документи за участие за класиране

.Заявление за класиране по образец. Свидетелството за завършено основно образование – копие. Служебна бележка с оценките от приемните изпити – копие. Медицинското свидетелство , включващо цветоусещане и заключение, че посочените специалности не са противопоказни за кандидатстване – копие.

Утвърден план - прием за учебната 2020/2021 година