ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Специалности

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Св. Иван Рилски“  гр. Раднево

 

 

ПРИЕМ

 

след 7 клас 2017 /2018

 

                                                                                                           

 

    МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

И СТРОИТЕЛСТВОТО

В тази специалност се подготвят специалисти, които ще могат да извършват:

   ♦ Инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и инсталациите за добив и обогатяване на рудни, нерудни полезни изкопаеми и горива.
   Организацията на ремонта на машини и съоръжения в открити и  подземни рудници, кариери, нефтени и газови находища.
   Техническо обслужване, поддържане и ремонт на машини, линии и съоръжения за производство на фаянсови плочки, фаянс, тухли, керемиди, гипс, цимент и др.
   Боравене с техническа литература, документация, софтуерни продукти.

 

Обучението е 5 години.Придобиването на ІІІ квалификационна степен по професия „Машинен техник“ се извършва чрез полагане на държавен квалификационен изпит по теория и практика на специалността.


                                    

МИННА ЕЛЕКТРОМEХАНИКА

 

   В тази специалност се подготвят специалисти, които ще могат да извършват:

  ♣ Ел. обслужване на багери, комплексно-разпределително устройство, ГТЛ, захранващи кабелни и въздушни линии, подстанции;

  ♣ Контрол върху изправността в нормалната работа на ел. двигатели, трансформатори, пускова и контролна апаратура;

   Ремонт на сложни ел. механични устройства;

  Откриване и отстраняване на неизправности на ел. съоръжения, въздушни и кабелни линии;

  Регулиране и центроване на ел. двигатели и спирачни системи;

  Монтиране и поддържане на слаботокови средства за контрол, свръзка, задвижване, сигнализация и блокировка; електронни устройства за контрол на скоростта и токоизправители;

   Боравене с документация за ел. обзавеждане.

Обучението е 5 години. Придобиването на ІІІ квалификационна степен по професия „Минен техник“ се извършва чрез полагане на държавни квалификационни изпити по теория и практика на специалността.

 

 

ДОБИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МИННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Обучават се специалисти, които могат да:

  ♠ Разчитат и прилагат технологични схеми на разработване на находища на полезни изкопаеми.

  ♠ Paботят с маркшайдерски  и геодезически карти и лпанове.

  ♠ Извършват прокарване и поддържане на минни изработки.

  ♠ Прилагат схеми за вентилация и отводняване на рудници.

  ♠ Изработват план и профил на руднични пътища и минни изработки, и схеми на взривяване.

  ♠ Работят с техническа литература, документация и софтуерни продукти

Обучението е 5 години. Придобиването на III квалификационна степен по професия минен техник се извършва чрез полагане на Държавен квалификационен изпит по специалността

 

Необходими документи за участие за класиране

.Заявление за класиране по образец. Свидетелството за завършено основно образование – копие. Служебна бележка с оценките от приемните изпити – копие. Медицинското свидетелство , включващо цветоусещане и заключение, че посочените специалности не са противопоказни за кандидатстване – копие.