ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Стипендии

Правила за отпускане на стипендии за учебната 2021/2022 година в ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево         

 

         Във връзка с постановление № 328/21.12.2017г. обн. ДВ № 103 от 28.12.2007 г. за получаване на стипендии от ученици за ІІ-ри срок на учебната 2021/2022 г. е необходимо учениците  да представят следните документи в срок до 22.02.2022 г. на класните ръководители, както  следва:

 1.    За постигнати образователни резултати:

      Необходимо е:

      - попълнено заявление - декларация по образец подписана от класен ръководител,  проверил успеха от предходния срок. Минимален успех /5,50/;

 2.    За подпомагане достъпа до образование и подпомагане на отпадането:

      Необходимо е:

      - заявление – декларация;

      - служебна бележка за дохода от родителите за последните 6 месеца /от 08.2021 г. до 01.2022 г. вкл./ обезщетения за безработица, наеми, хонорари и др.;

      - за братя и сестри служебна бележка, ако получават стипендия, а за неполучаващите – служебна бележка, че не получават.

      Когато родителите са разведени служебно решение за развод. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

      Успех за предходния период минимум /4,50/.

 3.    За подпомагане на учениците с трайни увреждания:

      Необходимо е:

      - заявление – декларация;

      - решение  от ТЕЛК, епикриза и други здравни документи.

 4.    За учениците без родители или само с един родител:

      Необходимо е:

      - заявление – декларация;

      - копие на смъртен акт на починалия родител.

 5.    За учениците, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап:

      Необходимо е:

      - заявление - декларация.

 6. За учениците, които са приети за обучение по защитени от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда:

      Необходимо е:

      - заявление – декларация.