ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1. Преместване на ученици в държавните и общинските училища

2. Приемане на ученици в VІІІ клас

3. Издаване на диплома за средно образование

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас или етап

5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

8. Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация

9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

10. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

11. Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация

12. Приемане на ученици, завършили първи гимназиален етап на средно образование от обединени училища в ХІ клас 

1. Заявление за преместване

2. Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас или етап

3. Заявление за издаване на дубликат

4. Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

5. Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

6. Заявление за валидиране на професионална квалификация по част от професията