ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Начало

Прием на ученици за учебната 2017/2018 година

Прием след VII клас:

спец. Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството

спец. Минна електромеханика

спец. Добивни и строителни минни технологии

Прием след VIII клас:

спец. Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството - дуално обучение (обучение чрез работа)

спец. Минна електромеханика

спец. Автоматизация на непрекъснати производства