ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

План за работа на УК по БДП

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 
   

           Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата /УКБДП/ е важен елемент в системата за възпитанието и обучението по безопасност на движението в училище. Тя има за задача да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно-възпитателния процес по безопасност на движението във всяко едно училище. Компетентността и правилното формиране на нейния състав имат решаващо значение за нейното ефективно функциониране и постигане на положителни резултати.

I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Комисията е определена от Директора и е в състав:

Председател: Юлия Иванова – преподавател-инструктор по теория и практика за водач на МПС; старши учител по Немски език, Български език и литература, История и цивилизации

Членове:

          инж. Анелия Стоева – учител по Технически дисциплини

          Десислава Петкова – старши учител по Биология и здравно образование и История и цивилизация

          Зорка Илиева – старши учител по Икономика, Предприемачество и Технически дисциплини     

         2.През учебната 2020/2021 г. обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ е задължително и се осъществява в съответствие със Системата за организация и управление на дейностите, които са свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП).

         3.В изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 година, разработенаот МОН, чл. 11, ал. 1 т. 5 и ал. 3от Наредба№ 13 загражданското,здравното, екологичното и интеркултурното образование, и заосигуряване на обучението на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата в предвидените часове за организиране на часа на класа за всички класове от VIII - XІІ клас следва да бъде включено обучение по безопасност на движение по пътищата /БДП/.

         4.Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за VIII-X клас и модули за обучение за XI-XІІ клас, както следва. 

 

Безопасност на движението по пътищата

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас

Брой часове

           4

         4

           4

           1

            1

 ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ:

 1. Извършва се от Директора на учебното заведение със съдействието и участието на длъжностни лицаот местните организации и квалифицирани членове на училищното настоятелство.
 2. Занятията се провеждат от класния ръководител или от педагогически специалисти, на които е възложено преподаването на БДП.
 3. Учебното съдържание по БДП се комбинира с учебното съдържание, с темите и дейностите от другите тематични области, заложени в тематичното разпределението на час на класа.
 4. При подготовката на учебните занятия и реализиране на настоящия план се използват: специализирана литература, тематични предавания по средствата за масова информация, инструктивни материали от печата, учебно-методически помагала и други.

 ІІІ. ЦЕЛИ:

 1. Обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността на ученика. Дългосрочната роля на възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата е формирането на определен начин на мислене и изграждането на транспортна култура на отделната личност, които да гарантират не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението.
 2. Ученикът трябва да носи отговорност за поведението си и да оценява влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора, да опазва животът и здравето на участниците в движението по пътя, да улеснява тяхното придвижване, да опазва имуществото на юридическите и физическите лица.
 3. Възпитание и обучение на учениците от ПГ“Св. Иван Рилски“по безопасност на движение по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.
 4. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с участието на учениците.
 5. Във връзка с мисията на училището, да формираме отговорни, здрави физически, психически и емоционално ученици.

 IV. ЗАДАЧИ:          

 1. Формиране на система от знания и умения у учениците за мотивирано поведение при ПТП, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.
 2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности на пътя и начините за тяхното предотвратяване.
 3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определя собственото поведение в екстремни ситуации.
 4. Осигуряване на знания за безопасно движение и за особеностите, и опасностите на движението по пътищата.
 5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
 6. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации, макети на пътни знаци,макети на платно за движение  и пътното платно, сигнални жилетки и др/.
 7. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за подобряване на материалната и учебна база за възпитание и обучение по БДП (създаване библиотечен фонд, аудио, видео, магнитен и др. носител).
 8. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и отправяне на предложения до кметството (комисиите по организация и безопасност на движението) за подобряване организацията на движението в района на училището и обезопасяването му.
 9. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.

 V.ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:

 1. Обучението на учениците по БДП се организира и провежда в изпълнение на параграф 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата (ДВ,бр.20/1999г.; изм. и доп. бр.43/2002г.), Концепцията за обучението по БДП от 2003г. (в-к Аз-Буки бр.39/2003г.), Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г. (Решение на Министерския съвет № 946/22.12.2011 г.); Решения на междуведомствената Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на БДП.

                                                                                                                                                                Срок: постоянен

                                                                                                                                                                Отг.: Директор

          2. При разработването на училищните учебни планове, да се има предвид и да се спазва Заповед РД-09-773/19.09.2002 г. Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на Министерството наобразованието, която ев съответствиесизмененията и допълненията в Закона на движението по пътищата .

                                                                                                                                                                Срок: постоянен

                                                                                                                                                                Отг.: Директор

          3. В началото на учебната година, класните ръководители да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището и да проведат беседа за поведението им като участници  в движението.

                                                                                                                                                          Срок: 20 септември 2020 г.

                                                                                                                                                          Отг.: Класни ръководители

          4. В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата.

                                                                                                                                            Срок: в началото на учебната година

                                                                                                                                            Отг.: Класните ръководители

          5. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището и провеждане на инструктаж по БДП.

                                                                                                                                            Срок: до 30.09.2020г.

                                                                                                                                            Отг.: Зам.-директор по УД и класните                                                                                                                                              ръководители

          6. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените от МОН учебни програми, модули и глобални теми за всеки клас.

                                                                                                                                             Срок: постоянен

                                                                                                                                             Отг.: Класните ръководители/

                                                                                                                                             Педагогически специалисти

          7. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в електронния дневник на паралелките.

                                                                                                                                             Срок: постоянен

                                                                                                                                             Отг.: Класните ръководители/

                                                                                                                                             Педагогическите специалисти

          8. Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, свързани с безопасността на децата им чрез теми разглеждани на родителските срещи.

                                                                                                                                        Срок: в началото на всеки учебен срок

                                                                                                                                        Отг.: Класните ръководители

          9. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по БДП.

                                                                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                                                                        Отг.: Класните ръководители

          10. Класните ръководители да проведат беседа – разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.

                                                                                                                                        Срок: до 30.09.2020 г.

                                                                                                                                        Отг.: Зам.- директор по УД и класните                                                                                                                                            ръководители

          11. Да се осигурят учебните програми по Безопасност на движението за съответните класове.

                                                                                                                                        Срок: до 30.09.2020 г.

                                                                                                                                        Отг.: Директор

          12. Обучение на педагогически специалисти по методика на преподаване на БДП.

                                                                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                                                                        Отг.: Директор

          13. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение за обезопасяване района на училището.

                                                                                                                                        Срок: 30.01.2020 г.

                                                                                                                                        Отг.: Председател на УКБДП

          14. Със съдействието на органите на КАТ да се подготви информация за пътнотранспортнатаобстановка в района и пътнотранспортните произшествия в района, и с нея да се запознаят учениците.

                                                                                                                                        Срок: началото на І-ви срок и началото                                                                                                                                          на ІІ-ри срок

                                                                                                                                        Отг.: Председател на УКБДП

           15. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.

                                                                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                                                                        Отг.: Класните ръководители

          16. При възникване на ПТП с ученици, задължително се информира Началника на РУО в срок от 24 часа.

                                                                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                                                                        Отг.: Зам.-директор по УД

          17. Отговорникът по поддръжка на връзките с КАТ да изисква от тях информация за пътно транспортната обстановка и произшествия в района, за да се запознаят учениците с нея.

                                                                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                                                                        Отг.: Директор

           18. Да се осъществи контрол върху учебния процес по БДП.

                                                                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                                                                        Отг.: Директор