ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Специалности

      Стартира проект BG05SFPR001-3.001-0001 "Модернициране на професионалното образование и обучение", който се изпълнява в рамките на програма "Образование" 2021-2027. Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение, което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

      За популяризиране на дейностите по проекта екипът за организация и управление е създал Фейсбук страница, която е достъпна на следния линк:

https://www=facebook=com/profile=php?id=61555871161321

 


 

Реализиран държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година по професии (утвърден със заповед №РД-06-728/14.09.2023 г.)