ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Форми на обучение и дневен режим

 

Форми на обучение

учебна 2020/2021г.

 
  1. Дневна форма на обучение.
  2. Задочна форма на обучение.
  3. Самостоятелна форма на обучение.
  4. Обучение чрез работа /дуална система на обучение/

      Формите на обучение са утвърдени със заповед №870/02.09.2020г. на директора в изпълнение на решение на Педагогическия съвет на Професионална гимназия „Св.Иван Рилски“ – гр.Раднево с протокол №12/01.09.2020г.

 


 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

за учебната 2020/2021 година

 

            1. Организация на учебния процес – едносменна.

            2.Начало на учебните часове – 8,00 часа.

            3. Продължителност на учебния час по видове:

            - теоретични учебни часове – 45 минути;

            - учебни часове по учебна практика – 45 минути;

            - учебни часове по производствена практика – 60 минути.

            4. Продължителност на учебния час по теория и почивки между учебните часове, съгласно чл.7 от Наредба № 10 /01.09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

 

Час

Времетраене

І учебен час

8,00 часа – 8,45 часа

Междучасие

10 минути

ІІ учебен час

8,55 часа – 9,40 часа

Междучасие

10 минути

ІІІ учебен час

9,50 часа – 10,35 часа

Междучасие

20 минути

ІV учебен час

10,55 часа – 11,40 часа

Междучасие

10 минути

V учебен час

11,50 часа – 12,35 часа

Междучасие

10 минути

VІ учебен час

12,45 часа – 13,30 часа

Междучасие

10 минути

VІІ учебен час

13,40 часа – 14,25 часа

Междучасие

10 минути

 

5.Продължителност на учебния час  и почивки между учебните часове, съгласно чл.9, ал.6, т.2 от Наредба № 10 /01.09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

  • по учебна практика

 

Брой часове по учебен предмет

Продължителност (минути)

Почивка (минути)

2

90

0

3

135

0

4

180

20 – между 2 и 3 учебен час от учебната практика

5

225

20 – между 3 и 4 учебен час от учебната практика

6

270

20 – между 3 и 4 учебен час от учебната практика

7

315

20 – между 3 и 4 учебен час от учебната практика;

10 – между 5 и 6 учебен час от учебната практика

 

  • по производствена практика

 

Брой часове по учебен предмет

Продължителност (минути)

Почивка (минути)

2

120

0

6

360

20 – между 3 и 4 учебен час от учебната практика

7

 

 

 Дневното разписание е утвърдено със заповед №886/09.09.2020г. на директора в изпълнение на решение на Педагогическия съвет на Професионална гимназия „Св.Иван Рилски“ – гр.Раднево с протокол №13/09.09.2020г.