ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Държавни квалификационни изпити

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023-2024 година 

Извадка от НАРЕДБА № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.18 от 28 февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 3 декември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022г.:

"(11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от учебната 2023 - 2024 г.) Обучаемите подават заявление до директора/ръководителя на обучаващата институция, в която се обучават, за избор на начина за явяване на изпита по чл. 1, ал. 2 - писмена работа по изпитна тема, писмен тест или защита на дипломен проект (приложение № 1), найкъсно три месеца след началото на учебната година, в която ще се полага изпит, или след започване на обучението от лица, навършили 16 години.

(12) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от учебната 2023 - 2024 г.) Учениците и зрелостниците не могат да променят направения избор по ал. 11 за начина за явяване на изпита по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в изпитните сесии на една и съща учебна година."

Заявление за допускане до Държавни квалификационни изпити 

Заявление за явяване на Държавен квалификационен изпит

Дати за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация през сесия май- юни на учебната 2023/2024 г.както следва:

 

1. За професия: „Машинен техник“, специалност: „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“:

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:

- 20.05.2024 г., начало 08,30 ч., зала №215 в ПГ "Св.Иван Рилски"

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионалнаквалификация чрез защита на дипломен проект в практическата част:

- 27.05.2024 г., начало 14,30 ч., учебни работилници

- 28.05.2024 г., начало 14,30 ч., учебни работилници

 

2. За професия: „Минен техник“, специалност: „Минна електромеханика“:

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:

- 20.05.2024 г., начало 11,30 ч., зала №215 в ПГ "Св.Иван Рилски"

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическата част:

- 29.05.2024 г., начало 14,30 ч., учебни работилници

- 30.05.2024 г., начало 14,30 ч., учебни работилници

 

3. За професия: „Техник по автоматизация“, специалност: „Автоматизация на непрекъснати производства“:

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:

- 21.05.2024 г., начало 14,30 ч., зала №215 в ПГ "Св.Иван Рилски"

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическата част:

- 03.06.2024 г., начало 14,30 ч., учебни работилници

- 04.06.2024 г., начало 14,30 ч., учебни работилници

 

Резултатите от ДИППК ще бъдат оповестени на информационното табло в ПГ "Св.Иван Рилски" в срок до 05.06.2024 г.

 

 

 


 

 


Заповед на Министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022-2023 година

Извадка от Наредба №1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация издадена от министъра на образованието и науката обн. ДВ. бр.18 от 28.02.20202 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 03.12.2021 г.

" Чл.3, (11) (Доп. - ДВ, бр.101 от 2021 г.) Обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до изпит по чл.1, ал.2 (Изпитите за придобиване на професионална квалификация са: 1. задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование; 2. държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение; 3. изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професията, както и за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация в професионалното обучение.) за придобиване на професионална квалификация, подават заявление до директора/ръководителя на обучаващата институция, в която се обучават (приложение №1), за всяка изпитна сесия/дата, когато желаят да се явят на изпит. Заявлението се подава най-късно пет месеца преди всяка изпитна сесия, в която учениците желаят да се явят на изпит."

Заявление за допускане до Държавни квалификационни изпити

Заявление за явяване на Държавни квалификационни изпити

Дати за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация през сесия май- юни на учебната 2022/2023 г.както следва:

 

1. За професия: „Машинен техник“, специалност: „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“:

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:

- 22.05.2023 г., начало 14,40 ч., зала №304 в ПГ "Св.Иван Рилски"

- 23.05.2023 г., начало 09,00 ч.,зала №304 в ПГ "Св.Иван Рилски"

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта практика по професията и на задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата част:

- 30.05.2023 г., начало 14,15 ч., учебни работилници

- 31.05.2023 г., начало 14,15 ч., учебни работилници

 

2. За професия: „Минен техник“, специалност: „Минна електромеханика“:

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:

- 22.05.2023 г., начало 14,40 ч., зала №302 в ПГ "Св.Иван Рилски"

- 23.05.2023 г., начало 09,00 ч., зала №302 в ПГ "Св.Иван Рилски"

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта практика по професията и на задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата част:

- 30.05.2023 г., начало 14,30 ч., учебни работилници

- 31.05.2023 г., начало 14,30 ч., учебни работилници

Резултатите от ДИППК ще бъдат оповестени на информационното табло в ПГ "Св.Иван Рилски" в срок до 06.06.2023 г.

 

 

 


 

Заповед на Министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021-2022 година

Извадка от Наредба №1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация издадена от министъра на образованието и науката обн. ДВ. бр.18 от 28.02.20202 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 03.12.2021 г.

" Чл.3, (11) (Доп. - ДВ, бр.101 от 2021 г.) Обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до изпит по чл.1, ал.2 (Изпитите за придобиване на професионална квалификация са: 1. задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование; 2. държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение; 3. изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професията, както и за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация в професионалното обучение.) за придобиване на професионална квалификация, подават заявление до директора/ръководителя на обучаващата институция, в която се обучават (приложение №1), за всяка изпитна сесия/дата, когато желаят да се явят на изпит. Заявлението се подава най-късно пет месеца преди всяка изпитна сесия, в която учениците желаят да се явят на изпит."

Заявление за допускане до Държавни квалификационни изпити

Заявление за явяване на Държавни квалификационни изпити

Дати за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация през сесия май- юни на учебната 2021/2022 г., както следва:

 

1. За професия: „Машинен техник“, специалност: „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“:

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:

- 20.05.2022 г., начало 13,30 ч., зала №304 в ПГ "Св.Иван Рилски"

- 23.05.2022 г., начало 14,30 ч.,зала №304 в ПГ "Св.Иван Рилски"

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта практика по професията и на задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата част:

- 26.05.2022 г., начало 13,30 ч., учебни работилници

- 27.05.2022 г., начало 12,00 ч., учебни работилници

 

2. За професия: „Минен техник“, специалност: „Минна електромеханика“:

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:

- 20.05.2022 г., начало 13,30 ч., зала №302 в ПГ "Св.Иван Рилски"

- 23.05.2022 г., начало 14,30 ч., зала №302 в ПГ "Св.Иван Рилски"

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта практика по професията и на задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата част:

- 26.05.2022 г., начало 13,30 ч., учебни работилници

- 27.05.2022 г., начало 14,10 ч., учебни работилници

Резултатите от ДИППК ще бъдат оповестени на информационното табло в ПГ "Св.Иван Рилски" в срок до 06.06.2022 г.