ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

История на училището

1962 ГОДИНА

           На базата на Селскостопанския Техникум в тогавашното село Раднево се открива Професионално-техническо училище с двегодишен курс на обучение и общо 140 ученика, със следните специалности:

            - стругаро-фрезисти;

            - машинни шлосери;

            - леяри-формовчици;

            - ковачи;

            - електромонтьори.

            За временен директор е назначен ДИЧО ДИЧЕВ, а от ноември 1962г. е ЖЕЛЯЗКО НЕЙКОВ МИХОВ. Така създаденото учебно заведение започва нормална работа.

1968 ГОДИНА

            С писмо на Министерството на енергетиката и горивата, съгласувано с Министерството на народната просвета ПТУ прераства в средно професионално техническо училище с четири професии.

МАЙ 1969 ГОДИНА

            Техникумът влиза в новопостроената сграда, в която учим ние сега. Само за няколко години се превръща във внушително учебно заведение. Училището е с 22 класни стаи, лаборатории и физкултурен салон. Учебните работилници се устройват в ЦРБ.

            Директор на училището е вече ЖЕЛЬО КАНЕВ. Увеличава се броя на паралелките и номенклатурата на специалностите. Учителският колектив от 35 специалисти е амбициозен и постига много добри резултати.

1970 ГОДИНА

            Назначен е първият инженер в училището, като негов директор - инж.КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТЕНЕВА, със заместници - ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ и ДИКО ДИКОВ.

            Екипът работи дълги години и постига високи резултати, издига авторитета на училището.

1972 ГОДИНА

            Училището предлага за свой патрон първият пълномощник на правителството за изграждане на комплекса "МАРИЦА ИЗТОК" -ИВАН БЪНЗАРОВ. Техникумът носи неговото име до 14 ноември 1991 година, когато с решение на учителския съвет с протокол № 50 се приема наименованието на училището да остане само ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОТКРИТИ РУДНИЦИ./ТМАОР/

 

 

4.V.1975 ГОДИНА

            С решение на МНП, СПТУ по металообработване става Техникум по каменовъглена промишленост.

            Училището се утвърждава като учебно заведение и обогатява материалната си база. Построява се физкултурна площадка, в учебните работилници се въвеждат нови машини.

1976 ГОДИНИ

            Развитието на базовото предприятие изисква и промяна в профила на Техникума. От техникум по каменовъглена промишленост, става Техникум по минна промишленост. Паралелките са вече 14 - четири за Техникум  и 10 за СПТУ. Откриват се нови специалности:

-       "Експлоатация и ремонт на ел.локомотиви за вътрешно-заводски Ж.П. транспорт".

-       "Експлоатация на вътрешно-заводски  Ж.П. транспорт".

1978 ГОДИНА

            Утвърдени са 8 паралелки Техникум и 6 паралелки СПТУ с общо 421 ученика. Съобразно специалностите името на училището отново се сменя - Техникум за вътрешно-заводски транспорт в мините.

            През тези години се въвежда държавно, обществено начало в образователната система.

1986 ГОДИНА

            Училището отново е с ново име, което да отговаря на новостите в производството и управлението на откритите рудници в комплекса "марица изток" - "Техникум по механизация и автоматизация на открити рудници"

            Става традиция обучението по учебна практика да се води в условията на базовото предприятие, непосредствено в производствени условия. Създават се кадри, знаещи и можещи, които се реализират в материалното производство.

1987 ГОДИНА

            В началото на учебната 1987/1988 година временно изпълняващ длъжността директор е инж. Димитър Чавдаров, а зам. директор по УР е г-н Жельо Иванов.

            През януари 1988 година директор на ТМАОР „инж. Иван Бънзаров” е инж. Георги Георгиев.

За постигнатите успехи в учебно-възпитателната работа и приноса на ТМАОР за задоволяване нуждата от квалифицирани работници и специалисти на комплекса "МАРИЦА ИЗТОК", колективът на Техникума е удостоен с орден "Червено знаме на труда".

1989 ГОДИНА

През септември 1989 година бе осъществен размен на ученически групи от спец. „Ремонт и монтаж на ел. локомотиви” от ГДР и нашия техникум. С особено добро впечатление за професионалните умения на нашите учители и ученици е останало ръководството на училището в град Любенау.

14.11.1991 ГОДИНА

С решение на Педагогическия съвет с протокол №50 / 14.11.1991 год. от наименованието на училището отпада името на инж. Иван Бънзаров и остава Техникум по механизация и автоматизация на открити рудници.

1992 ГОДИНА

Г-н Георгиев – директор на ТМАОР, през м.юли е напуснал и преминал на работа в РИО – Стара Загора. На негово място временно изпълняващ е г-н Жельо Иванов.

            В началото на учебната 1992/1993 година г-н Жельо Иванов напуска училището и на негово място временно изпълняващ постъпва инж. Марин Димов.

            От 15 март 1993 година за директор на Техникум по механизация и автоматизация на открити рудници с конкурс бе избрана инж. Мария Колева. Тя е директор и до днес.

1996 година

            Футболният отбор на техникума участва в Средношколско републиканско първенство по футбол и се класира на I-во място в страната. Връчени са му купи от МОНТ и БФС.

1999 година

            За 37 години Техникумът е подготвил над 6500 младежи и девойки, които имат необходимата квалификация да се реализират в поделенията на комплекса "МАРИЦА ИЗТОК". През тази учебна година е разкрита нова специалност "Технология на опазване на околната среда".

2003 ГОДИНА

            Със заповед № РД 09-332 от 07.04.2003г. на Министъра на образованието и науката Владимир Атанасов - Техникум по механизация и автоматизация на открити рудници гр. Раднево се преименува в Професионална гимназия – гр.Раднево.

2007 ГОДИНА

Със заповед № РД 14-55 от 10.05.2007 г. на Министъра на образованието и науката Даниел Вълчев, на Професионална гимназия – гр.Раднево се определя име Професионална гимназия „Св.Иван Рилски” – гр. Раднево.

2014 ГОДИНА

            В момента в Професионална гимназия „Св.Иван Рилски” – гр.Раднево се обучават 184 ученика редовно обучение по следните специалности:

ü  „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството”;

ü  „Минна електромеханика”;

ü   „Автоматизация на непрекъснати производства”.

В училището се обучават и 163 ученици задочна форма на обучение след завършено основно образование по спец.  „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството”.