ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

БДП

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

План за работа на училищната комисия по БДП


 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

План за работа на училищната комисия по БДП 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 2021 ГОДИНА

Националното състезание по безопасност на движение по пътищата (БДП) подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това.

Училищните отбори бяха сформирани от ученици дневна форма на обучение от VIII - X клас:

I ОТБОР

Георги Николаев Георгиев - Xа клас - ръководител на отбора

Исус Тодоров Георгиев - Xа клас 

Иван Димитров Иванов - IXб клас

Мария - Калина Стефанова Кочева - VIIIб клас 

II ОТБОР

Диян Николаев Тодоров - IXа клас - ръководител

Матю Георгиев Брайков - Xа клас

Белослав Станимиров Белев - Xа клас

Мария Диянова Костова - VIIIб клас

III ОТБОР

Сашо Митков Сашев - IXб клас - ръководител

Илиян Найденов Найденов - Xа клас 

Борислав Боянов Михалев - Xа клас 

Христина Мирославова Димитрова - VIIIб клас 

Състезанието се проведе в две части:

1. Писмен тест

2. Практически тест

Обект на оценяването беше измерването на степента на постигнатите компетентности на учениците, придобити в резултат на обучението по БДП.

Победители в Националното състезание по безопасност на движение по пътищата, на училищно ниво, стана II ОТБОР!!!